Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární uzávěry otvoru mohou být slabým místem v zajištění požární bezpečnosti.I požární dveře se musí pravidelně kontrolovat.

24. 2. 2008

I mezi hasiči panují rozdílné názory na způsob provádění kontroly požárních dveří. Požární dveře jsou požárními uzávěry otvorů mezi jednotlivými požárními úseky. Mohou významně ovlivnit rozvoj požáru i záchranu osob z prostor zasažených požárem a z přilehlých prostor. Jsou proto považovány za požárně bezpečnostní zařízení, a proto by měl být jejich stav pravidelně kontrolován. Pokud výrobce, posouzení požárního nebezpečí či jiný předpis nestanoví lhůtu kratší, kontrola by měla probíhat minimálně jednou ročně.

Kontrole by měla předcházet identifikace všech v objektu použitých požárních uzávěrů, jejich typová označení a dokumentace s nimi související, včetně požadavků na požární odolnost. K posouzení správného rozmístění požárních dveří by měla být posouzena i výkresová dokumentace se zakreslenými hranicemi požárních úseků a zakreslenými jednotlivými uzávěry. Kontrolor by měl také prostudovat dokumentaci výrobce dveří, případně dokumentace a doklady ke kování, samozavíračům atd. včetně návodů na údržbu a kontroly těchto zařízení. Požární dveře musí být označeny typovým štítkem, nelze-li požární uzávěr řádně identifikovat, nelze jej považovat ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci) za provozuschopný! Po provedené identifikaci uzávěrů a ověření výše uvedených parametrů se provádí fyzická kontrola všech zjištěných požárních uzávěrů. Vizuální kontrolou se posoudí celistvost a neporušenost dveřního pláště, neporušenosti prosklené výplně a způsob její fixace v rámu a ověří se. zda nedošlo k dodatečnému zásahu do konstrukce uzávěru nebo zárubně. Provede se kontrola značení uzávěrů podle vyhlášky MV ČR č. 202/1999 Sb. a kontrola označení požární odolnosti skel od výrobce. Déle se provede kontrola funkce závěsů, zámků, zastrčí a klik, zejména se ověřuje volný chod v zárubních, dotažené zajišťovací červíky klik apod. Poté se provede kontrola samozavíračů. případně dveřních koordinátorů. Ověří se přítlačná síla a rychlost samozavírače a jeho funkce (zaklapnutí střelky za protiplech v zárubni nebo ve druhém křídle). U kouřotěsných dveří se zkontroluje funkce padacích lišt, případně jiného těsnění použitého v prahové spáře a funkci samozavírače, který pro kouřotěsné dveře předepsaný. Zkontroluje se také kvalita a provedení intumescentní, případně i kouřo-těsné pásky či vložky na dveřním křídle nebo zárubni. Ověřen by také měl být celkový rozměr dveřních uzávěrů, typ a materiál konstrukce, ve které je uzávěr zabudovaný, zda odpovídá konstrukci, pro kterou byl uzávěr certifikován, a u dveří v únikových cestách se také provede kontrola stavu a funkce panikového kování a orientace směru otvírání dveří.

Na závěr kontroly musí být v souladu s § 7 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. vypracován závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.